Totaal overzicht van baten en lasten

Er heeft voor deze bestuursrapportage een prognose van het te verwachten jaarrekeningresultaat plaatsgevonden. Dit leidt tot het beeld, dat voor het jaar 2017 sprake zal zijn van een per saldo voordelig resultaat van € 67.000 (exclusief de nog door te voeren mutaties in de reserves). Per programma kan het volgende vergelijkende beeld tussen cijfers 2016, Begroting 2017 en verwachting 2017 gepresenteerd worden.

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Vitaal en Sociaal Breda

300.420

124.094

303.796

120.291

Ondernemend Breda

56.800

8.971

55.836

8.886

Duurzaam wonen in Breda

57.879

44.868

54.260

48.188

Basis op orde in Breda

130.152

69.305

129.438

67.900

Organisatie en financiën van Breda

99.368

387.988

95.558

386.983

Totaal programma

644.620

635.226

638.889

632.249

Mutaties reserves

Mutaties reserves

6.117

15.510

6.117

12.824

Totaal mutaties reserves

6.117

15.510

6.117

12.824

Totaal lasten en baten

650.736

650.736

645.006

645.073