Resumé

In het totaal overzicht van baten en lasten opgenomen geprognotiseerde resultaat is nog geen rekening gehouden met nog te onttrekken bedragen vanuit de Reserve Sociaal Domein (zie hieronder). Wanneer met deze onttrekkingen rekening wordt gehouden verbetert het verwachte resultaat zoals aangegeven met bijna € 4,5 miljoen.

Investeringen / Kredieten
Op onderdelen geeft deze bestuursrapportage ook aanleiding om te rapporteren over de voortgang van geplande investeringen.

Zo is ten aanzien van het investeringsvolume van riolering het volgende relevant om in deze rapportage te melden. Het investeringsprogramma van riolering is de afgelopen jaren, zoals ook in het VGRP 2009-2013 en 2014-2018 is besloten, sterk toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat een meerjarig programma is en wordt uitgevoerd. De afgelopen jaren is het investeringsbudget volledig uitgevoerd of zelfs overschreden. In 2016 was de overschrijding € 1,6 mln euro en heeft geleid tot een aantekening van de accountant bij in de jaarrekening 2016. Voor 2017 is de verwachting, dat het investeringsbudget volledig wordt uitgenut of mogelijk wordt overschreden. Voor 2017 is het wenselijk om een investeringsbudget van € 2 miljoen te voteren vooruitlopend op de jaarschijf 2018, zodat er rechtmatig gehandeld kan worden bij een mogelijke overschrijding. In 2018 wordt gestuurd op uitnutting van het totale investeringsprogramma 2014-2018. Een evaluatie van dit VGRP is 2014-2018 wordt in combinatie met het nieuwe VGRP 2019-2023 in het najaar van 2018 aangeboden.

Begrotingswijziging
De in deze Bestuursrapportage opgenomen afwijkingen geven op onderdelen aanleiding tot een wijziging van de begroting. Voor de relevante onderwerpen zullen via het reguliere traject begrotingswijzigingen worden voorgelegd.

Rentemutaties
Na afronding van de Jaarstukken 2016 is de stand van de reserves geactualiseerd. Dit leidt tot mutaties op de in de begroting opgenomen ramingen, waarvoor een wijziging van de begroting wordt voorgesteld.

Planvorming definitief depot Stedelijk Museum
In het collegebesluit BBV 2017-930 van juli 2017 is besloten voor de tijdelijke huisvesting van het depot van het Stedelijk Museum Breda (SMB) een pand te huren aan de Leursebaan in Breda. Om dit geschikt te maken moet daarvoor in 2017 een 'inbouwpakket' worden aangeschaft. In het raadsbesluit 45523 van februari 2017 is voor deze tijdelijke huisvesting voor drie jaar een aanvullend budget ter beschikking gesteld van € 714.000 uit de algemene reserve, uitgaande van het huren van een kant- en klaar commercieel museumdepot voor deze periode.
Hoewel de nu gekozen optie binnen de gegeven financiële kaders past, heeft dit wel gevolgen voor de fasering van de onttrekking uit de algemene reserve. Omdat de kosten voor het inbouwpakket ten laste vallen van het jaar 2017, wordt in 2017 een hoger budget ingezet. Dit resulteert in lagere kosten in de daarop volgende jaren omdat er geen commercieel depot hoeft te worden gehuurd. Dit vereist een begrotingswijziging in 2017.

Er wordt een kleine overschrijding van de post "Planvorming definitief depot" verwacht. Inmiddels is gebleken dat in het besluit BBV 2017-930 een omissie zit in de financiële paragraaf. De post "Planvorming definitief depot" (€ 50.000) is daarin niet opgenomen. Er is een oplossing, waarbij dekking gevonden wordt binnen het project door opbrengst uit de restwaarde van het inbouwpakket van de tijdelijk depotvoorziening.  Dit heeft geen gevolgen voor de (meerjarig) geraamde onttrekking uit de Algemene Reserve, maar slechts voor de fasering ervan. De aangepaste fasering leidt tot een aanpassing van de Begroting 2017.
Hoewel de nu gekozen optie binnen de gegeven financiële kaders past, heeft ook dit wel gevolgen voor de fasering van de onttrekking uit de algemene reserve. Omdat de kosten voor het inbouwpakket ten laste vallen van het jaar 2017, wordt in 2017 een hoger budget ingezet, wat resulteert in lagere kosten in de daaropvolgende jaren omdat er geen commercieel depot hoeft te worden gehuurd. Dit vereist een begrotingswijziging in 2017.

Mutaties Reserve Sociaal Domein
Zoals ook in de Inleiding is aangegeven is binnen het meerjarenperspectief van de ontwikkeling van de Reserve Sociaal Domein rekening gehouden met een aantal mutaties, die momenteel nog niet in de Begroting 2017 zijn verwerkt. Via deze bestuursrapportage wordt voorgesteld de geraamde mutaties alsnog te verwerken in de Begroting 2017, waardoor deze in overeenstemming wordt gebracht met de in de Voorjaarsnota 2017 opgenomen reserveontwikkeling.

De voorgestelde wijzigingen betreffen:
- Onttrekking ten behoeve van de Wet BUIG ad € 4.000.000;
- Onttrekking ten behoeve van Armoedebestrijding ad € 500.000;

Per saldo betreft het hier daarmee een mutatie van € 4.500.000, welke na verwerking een positief effect heeft op het in deze bestuursrapportage opgenomen prognose van het jaarrekeningresultaat 2017.

Omgevingswet
Voor de uitrol van het programma rondom de Omgevingswet is bij aanvang € 200.000 vrijgemaakt en is bij de Voorjaarsnota 2017 € 100.000 gereserveerd. Dit betreft de ambtelijke uren en een werkbudget. Hiermee is een totaal budget van € 300.000 voor 2017 beschikbaar. Gelet op de nog te verwachten kosten voor de eerste fase van de Omgevingsvisie en de ambtelijke inzet, wordt het totaalbudget in 2017 van € 300.000 naar verwachting volledig uitgenut. Het bedrag van € 100.000 is momenteel nog niet in de Begroting 2017 verwerkt. Dit vereist een begrotingswijziging.

Subsidie Innovatieve aanpak (met bijdrage vanuit gemeente Etten-Leur)
Om energiebesparing in de bestaande koopwoningvoorraad te stimuleren is door partijen, waaronder VNG, een subsidieregeling uitgewerkt. Op basis van een aanvraag voor de Regio West-Brabant door de gemeente Etten-Leur is een subsidie voor Innovatieve Aanpakken toegekend van € 65.000. Deze is vanuit het Ministerie van BZK uitgekeerd aan de aanvragende gemeente voor de regio, in casu de gemeente Etten-Leur. Etten-Leur heeft deze bijdrage doorbetaald aan de gemeente Breda. De gemeente Breda keert deze € 65.000 als subsidie uit. Hierdoor muteren zowel de gemeentelijke lasten als baten, hetgeen leidt tot een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging zal worden meegenomen in de eerstvolgende ronde van het reguliere traject worden meegenomen.