Inleiding

Inleiding

In dit hoofdstuk is de financiële voortgang en een prognose van het op dit moment te verwachten jaarrekeningresultaat over 2017 opgenomen. Tevens is op hoofdlijnen een toelichting op deze verwachting gegeven.
De peildatum van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2017, waarbij in de prognose tevens rekening is gehouden met de momenteel bekende afwijkingen.

In de Voorjaarsnota 2017 is in het hoofdstuk Financiën een meerjarige doorkijk gegeven van de ontwikkeling van het financiële perspectief en daarmee samenhangende reserves. In de daarin opgenomen saldi per 1-1-2018 is rekening gehouden met een aantal mutaties die zich gedurende 2017 voordoen. Deels zijn deze mutaties 2017 echter nog niet voorzien van een formeel besluit tot wijziging van de begroting. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage zal hier op de relevante onderwerpen een voorstel tot wijziging van de begroting worden voorgelegd.

Ten aanzien van Programma Vitaal en Sociaal Breda gaat het hier om een drietal onderwerpen, waarvoor een wijziging van de begroting wordt voorgesteld, te weten:
* Wet BUIG (onttrekking van € 4.000.000);
* Armoede (onttrekking van € 500.000);
Met deze mutaties in de reserves is in de deze bestuursrapportage opgenomen prognose nog geen rekening gehouden. Wijziging van de begroting op deze onderdelen betekent in de praktijk een verbetering van het momenteel verwachte resultaat met per saldo € 4.500.000.

Voor de uitrol van het programma rondom de Omgevingswet is bij aanvang € 200.000 vrijgemaakt en is bij de Voorjaarsnota 2017 € 100.000 gereserveerd. Dit betreft de ambtelijke uren en een werkbudget. Hiermee is een totaal budget van € 300.000 voor 2017 beschikbaar. Gelet op de nog te verwachten kosten voor de eerste fase van de Omgevingsvisie en de ambtelijke inzet, wordt het totaalbudget in 2017 van € 300.000 naar verwachting volledig uitgenut.

De verwachting op basis van deze bestuursrapportage leidt daarmee tot een actualisatie van de mutaties 2017 en volgende jaren met de Reserve Sociaal Domein. Dit levert een mutatie op in het geactualiseerd saldo van deze reserve in vergelijking met het overzicht Financieel meerjarenbeeld sociaal domein, zoals opgenomen is in het hoofdstuk Keuzes van de Voorjaarsnota 2017. Het actuele beeld is betrokken bij het proces rondom de totstandkoming van de Begroting 2018.